top of page

שירותי ראיית חשבון 

עוסק פטור

משרדו של מאיר שקד רו״ח מעניק שירותי ייעוץ והכוונה לסטודנטים חברי איגוד. בפגישה הראשונה יתקיים ייעוץ כלכלי ובדיקת כדאיות פתיחת תיק כעוסק פטור. על פגישת הייעוץ לא ייגבה שכר טרחה.

אם לאחר פגישת הייעוץ מחליט הסטודנט על תחילת פעילות עסקית כעוסק פטור, כולל פתיחת תיק ברשויות המס, יגבה המשרד סכום חודשי מופחת שיעמוד על סך של 80₪-100₪ לחודש בתוספת מע״מ, בהתאם לאופי והיקף הפעילות של הסטודנט.

שירותי ראיית חשבון אצל רו״ח האיגוד:

 

מאיר שקד, רו״ח

קרן היסוד 36, ירושלים

טל׳ 02-5630711

פקס 02-5632234

shaked101cpa@gmail.com

אתר האינטרנט של המשרד : www.shaked-cpa.co.il

bottom of page